Мэдээ

А.раар та.вьж байгааг хэрхэн мэдэх бэ.

Ха.йр д.урлалын хар.илцаандаа үнэнч байх тал дээр эрчүүд эмэгтэйчүүдийг бодвол илүү сул байдаг нь үнэн юм. Өөрөөр хэлбэл найз бүс.гүйгээ, эх.нэрээ а.раар т.авих явдлыг зарим э.рчүүд тийм ч х.үндээр хүлээж авдаггүй. Харин ит.гэж явсан эр нөхөр тань, эсвэл найз залуу тань таныг а.раар т.авьж байгааг бусад хүмүүс мэдсэн ч, та өөрөө мэдэхгүй бол хичнээн гу.там.шигтай вэ? Яг үнэндээ э.р хүнийг өөр эмэ.тэйтэй ява.лдаж байгааг мэдэх тун амархан. Учир нь тэдний өдөр тутмын амьдралд дараах өөрчлөлтүүд ордог байна…

Утсаар нь оролдоход ду.ргүйцэх

Утсаар нь оролдоход тэр гэнэт огцом уу.рлаж, утсаа танаас авах, эсвэл нууц код хийх зэргээр утсандаа харам болох нь, өөр хү.нтэй ява.лдаж байгаа хүмүүсийн хамгийн түгээмэл хийдэг үй.лдэл юм. Учир нь маш ня.мбай залуу л биш бол ихэнх эр.чүүд н.ууц ам.рагийнхаа мессеж, дуудлага зэргийг устгахаа мартсан байдаг гэнэ. 

Та хоёрын дунд ямар ч шалтгаангүй ма.ргаан болох

Хосу.удын ха.рилцаа хэвийн байх үед ямар ч шалтгаангүй ма.ргаан гардаггүй. Бие биенээ ойлгож, асуудлаа ший.вэрлэхийг хүсдэг. Харин тэр таныг х.уурч эхэлсэн бол  тан руу уу.рлаж, бидний хар.илцаа төгс биш гэсэн ойлголтыг төр.үүлэхийг хүсдэг. Хайртай залуу чинь нэгэнт хэ.рүүл хийж эхэлсэн бол таныг түүнээс за.лхаж, зайгаа барих хүртэл дэмий зүйл дээр ч хэ.рэлдсээр байх болно. Хэрэв таны хай.ртай залуу ийм үй.лдэл гаргавал түүнийг эртхэн орхиорой. Хэр.үүлийг нь тэв.чсээр байвал та зовсоор л байх болно. 

Тэр тан руу хөгжилтэй зүйлс илгээхээ больсон

Зарим хосууд инте.рнетэд ил тод байхыг хүс.ээгүйгээсээ болж ар.аар та.вилт гээч зүйлтэй учирдаг гэнэ. Хайртай хүн тань Фэйсбүүкээр хөгжилтэй зур.аг бич.лэгээ явуулж, хөгжилтэй дурсамжуудаа хуваалцдаг байснаа гэнэт больсон бол түүнд хамтдаа инээх өөр хүн гарч ирсэн байж магадгүй юм. Э.рчүүд хамгийн их санал нийлж, сэтгэл тат.агддаг хүмүүстэйгээ л хөгжилтэй зураг би.члэгээ хуваалцдаг учир та энэ тохиолдолд түүнийг ява.лдаж байгаа эсэхийг сэж.иглэх үндэслэлтэй.

Усанд орох нь ихсэх

Тэр гэртээ орж ирэнгүүтээ шү.ршүүрт орох, эсвэл гаднаас ной.тон үстэй орж ирвэл түүнээс яагаад гэдгийг нь асуух хэрэгтэй. Хэрэв тэр оройт.ож ирэхдээ ус.анд ор.чихсон, яд.арч орж ирээд шууд ун.таад өгвөл бүх зүйл аль хэдийн буруугаар эрг.эсний шинж. Мөн гадагш гарахынхаа өмнө, өдөр ирээд гээд л жирийн үеийнхээсээ олон удаа шү.ршүүрт орж, танаас зайгаа ба.рьж байвал үүнийг зүгээр өнгөрөөж болохгүй.

Цагийн хуваарьт нь томоохон өөрчлөлт орох

Таны танихгүй, түүний шинэ найз гэнэт хотод ирэх эсвэл шө.нө хүртэл ажиллаж эхлэх, илүү удаан хугацаагаар томи.лолтонд явж байвал түүнийг сэ.жиглэх үндэслэлтэй юм. Магадгүй тэрээр шин.эхэн амр.агтайгаа уулзаж, учирах цаг гаргаж байгаа ч юм билүү? Гэхдээ ямар ч сэ.жүүргүй түүнийг ингэж хар.двал та өөрөө э.вгүй байдалд орох учир, ямар нэг но.толгоо олсныхоо дараа яах эсэхээ шийдээрэй. 

Таныг өөр залуутай ун.тсан гэж г.үтгэх

А.раар та.вигчдын сэтгэл зүй маш хэ.врэг, өө.дгүй байдаг. Тэд өөрөө ху.урч байгаа болохоор таныг ч бас түүнийг ху.урч байгаа гэж ха.рдаж, гү.тгэдэг. Э.рчүүд ганцаараа бу.руутан болохгүйн тулд ийм аргаар өөрийгөө ху.урч тайвшруулдаг гэнэ.  

Тэр таныг хэзээ, хаана байхыг үргэлж асуудаг болсон бол …

Тэр таныг хаана, хэзээ, хэнтэй, юу хийх гэж байгааг байнга ан.даж т.анддаг болно. Хэрэв таныг гэнэт төлөвлөгөөгөө өөрчилбөл тэр танд уу.рлаж, таныг эл.двээр хэлж ч магадгүй. Учир нь нөгөөх бүсг.үйтэйгээ байхдаа тантай таар.алдахгүйн тулд хоол идэх газар, гэртээ урих эсэхээ төлөвлөснийг нь та бус.ниулсан учраас тэр. Таны үй.лдэл бүрийг хя.наад эхэлбэл та түүнийг ша.лгах цаг нь болжээ гэсэн дохио. 

“Чи надаас илүү” гэж хэлэх

“Чи бол маш ухаантай, сайхан бүсгүй, чи надаас илүү са.йхан зал.уутай уч.рах хэрэгтэй” гэсэн утгатай зүйл хэлж байвал, тэр өөрийгөө голж явдаг аз.гүй амьтан, аль эсвэл танаас сал.ахыг хү.сч байгаа гэсэн үг. Хэрэв тэр энэ үгийг танд хэлсэн бол тэр та хоёрын ирээдүйн хамтын амьдралд итгэлгүй байдаг, эсвэл танаас сал.ахыг хү.ссэний шинж. Ийм залуутай цаашид хамт байх эсэхээ сайн бодож үзэх хэрэгтэй. Учир нь өөртөө ит.гэлгүй залуу, а.раар та.вигч хоёрын аль нь ч сайхан сонголт биш. 

Гэнэт гадаад төрхөндөө анхаараад эхэлвэл

Та найз залуугаа хан.галттай цар.айлаг гэж боддог байж болох ч эрэгтэй хүмүүс ихэнхдээ өөрийгөө нэг их тоодоггүй, үсээ хайнга янзалж, цэвэрхэн л бол ямар ч хамаагүй хувцас өмсчихдөг. Харин хайртай залуу чинь гэнэт л гадаад төрхөндөө “маш их” анхаарч, байнга хувцсаа угааж индүүдэн, нүүрнийхээ арьсыг арчилж, үснийхээ хэв маягт анхаарал хандуулан, бу.лчинтай болохыг хичээж, дасгалаа илүү шаргуу хийн, хоолны дэглэмээ өөрчлөөд эхэлбэл түүнд магадгүй танаас өөр сайхан харагдахыг хү.ссэн эмэгтэй байж болох талтай. Ялангуяа урт удаан, тогтвортой хар.илцаанд байсан э.рчүүд өөртөө гэнэт анхаарал тавих нь маш ховор үзэгдэл юм.

Гэнэт маш их хала.мжлах

Хайр ха.ламжаа үзүүлэх нь сайн х.эрэг ч гэнэт л маш их хал.амжлаад байвал тэр ямар нэгэн х.эрэг тарьсан, тэр тусмаа бүр а.раар чинь т.авьж байж ч болох юм. Учир нь тэр өөрийгөө г.эм хийсэн гэдгийг мэдсэн учраас ямар нэгэн аргаар түүнийгээ ну.уж, эхнэртээ хар авах.уулахгүй гэсэндээ маш ро.мантик болж, сарнай, чихэр, шоколад, хайрын бо.лзоо зэргээр бөмбөгдөж эхэлдэг байна.

Олон нийтийн газраар тантай хамт явахаас татгалзах

Тэр гэнэт л тантай олон нийтийн газар явахаас эмээ.гээд байвал гарцаагүй а.раар та.вьж буйн шинж юм. Өөрөөр хэлбэл тэр н.ууц ам.рагийнхаа нүдэнд эхнэ.ртэйгээ хамт явж харагдахыг хүсэхгүй байгаа учраас тэр. Түүнчлэн э.р хүн эхнэ.рээ а.раар нь т.авьж байх үедээ дотроо их юм н.уудаг болохоор бага зэрэг бүрэг болж, олон нийтийн газраар явах ду.ргүй болсон байж болно.

Би.е болон сэт.гэлээрээ зайгаа барихыг хичээгээд байгаа бол

Эхнэрээ/ найз бүс.гүйгээ гэнэт өөрөөсөө тү.лхэж эхлэх нь а.раар та.вьж буйн шинж мөн. Өөрөөр хэлбэл тэр өөрийгөө ява.лдаж буй гэдгийг н.уух, эсвэл өөр эмэгтэйтэй ява.лдах болсон нь эхнэрээс боллоо гэсэн дүгнэлтэд хүрч байгаа бол эхнэрээсээ зайгаа барьж эхэлдэг. Гэхдээ та үүнд хуу.ртах хэрэггүй. Нөхөр нь өөр хүнтэй ява.лдаж эхэлсэнд эхнэрийн халамж анхаарал дутсан нь нөлөөлсөн байж болох ч хамгийн их бу.руутай хүн нь нөхөр / найз залуу өөрөө юм шүү дээ.

Сэтгэл зүрхээрээ мэдэрч, зөн совин татаад байвал

Гэнэт нөхрийн тань зан ааш, үйл хөдлөл өөрчлөгдөж байгааг та анзаарсан бол, мөн түүний гар утас, цахим хаягаар сэ.жигтэй зурвас, дуу.длагууд ирж байгаа бол та зөн совиндоо итгээд нэг үзээрэй. Тэр таныг а.раар чинь та.вьж байж болох юм. Харин заримдаа э.рчүүд таны энэ эргэлзээг ашиглаж, өөрийгөө хүнд байдлаас аврах оролдлого хийж байж болох  юм. Жишээ нь, “чи ойрд их уу.ртай болжээ, ха.рдалт гэдэг чинь ө.вчин шүү, надад яагаад эр.гэлзээд байгаа юм бэ?” гэх мэтээр сэтгэл санааг чинь хоёрдуулахыг хичээдэг.

Өмнө нь хэн нэгэнтэй ява.лдаж байсан бол

“А.раар та.вих” гэдэг нь нэг ёсондоо зуршил юм. Өөрөөр хэлбэл хүн нэг удаа а.раар та.вьж үзсэн л бол тэр зуршлаа яаж ч хичээгээд хаяж чаддаггүй. Тэр өмнө нь таныг хэн нэгэнтэй а.раар тав.ьж байсан бол, өөрөө хичнээн амласан ч дахиад ар.аар та.вихгүй байх найдваргүй юм. Түүнчлэн таны ойр до.тны хүмүүстэй дотно.сож, а.раар чинь та.вьж байвал бүр ч аю.ултай. Та магадгүй хүн бүр л залуу ха.луун насыг туулдаг, бүгд л а.лдаа гаргадаг гэж хэлэх байх. Гэхдээ энэ бол засрашгүй зүйл гэдгийг та хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй

Related Articles

Back to top button