Мэдээ

Positive Дөлгөөн: Хорвоод мэндлээд 13 хан жил болж байгаа үрд минь яасан ха.туу хан.ддаг юм бэ?

Хайрцагны эздэд зориулав! Хүүхдийг хар баг.аас нь та.рган байна, муу.хай байна ийм байна тийм байна гэх мэт шүү.мжл.эл хэлж байгаа хай.рцагт бар.игд.сан хэв.шмэл хүмүүст! Зүв зүгээр эрүүл сай.хан хүүх.дүүдийг хар багаас нь гоо сай.хны ба.лай бари.гдсан сэт.гэлгээ.ндээ хү.лж ор.хин, хар ня.лхаа.раа ох.ид.ууд х.ө.х хи.йлгэж, арь.сандаа элдэв юм ша.хуулж, ту.рах гэж янз бүрийн бүт.ээгдэхүүн хэрэ.глэж байна!

Хорвоод 13 хан жил ам ьдарч байгаа хо.нгор үр минь ам.ьдра.лаас су.рах уха.арах олон сай.хан зү.йлс байхад, шү.лсээ үс.чүүл.сэн хэдэн хүмүүс Ахы.гаа АА.ВАА гэж дуу.даач та.рган байна үс.ээ засу.улаачэ.э дуу.гарч цө.хсөн гэх мэт! үзэл бод.лоо бичсэн байна. Битгий ДА.ВАР! Гаднаа инээ сэн ч дот ор нь өөртөө итг.элгүй байдал хүү.хдэд үл.двэл яах вэ гэж боддог.үй юу?

Та на.р ш.иг хү.мүүс цагаан цаасан дээр хүсс.энээрээ сараа.чдаг нийгэм удахгүй дуусна гэж ит.гэж байна. Ийм үгээр хүч.ирхийлэ.гчид хүү.хдүүд.эд эр ч бай эм ч бай ХӨӨ.РХӨН ГОЁ байх ёстой, ба.ян цат.галан Брендлэг ам.ьдрах ёстой гэсэн но.вш шиг сэт.гэлг.ээг суу.лгаж үргэл.жлүүл.сээр өөртөө итг.элгүй г.оо сай.хан болох гэж, ба.ян хара.гдах гэж мал шиг зүт.гэдэг нийгмийг уд.амшуу.лах гээд байна.

Өөр.сдийн өч.үүхэн тар.хиараа бусдыг үнэ.лдгээс чинь болж залуус өр та.вин үн.этэй м.ашин, үн.этэй утас, үн.этэй ду.гаар ба.рьж бусдад доошоо ор.охгүй гэж сэтгэлдээ дараатай яд.ардаг юм. Ийм муу.хай бусдыг гад.аад өнгө үз.эмж, өн.гөц үз.лээрээ чимээгүй дү.гнээд өнг.өрөх биш хэ.лж бүр би.чиж тулг.адаг хүний эр.хэнд ха.лдд.аг байдлаасаа и.чмээр байна! Та.йван ам.ьдарч байгаа хүүхэд рүү удаа дараа үзэ.мжийн тал дээр үхэр цар.айлж бичиж байгаа на.санд хү.рсэн бүд.үүлэг хүн та манай су.вгыг дагахаа болиод үзэхгүй байгаач гэж хэлэх байна!

Related Articles

Back to top button