Мэдээ

Б.Монголхүү: Би эсэргүйцэхгүй 30 хоног хо.ригдоно. Гэсэн ч 30 хоногийн дараа дахин эхэлнэ

Сүүлийн хоёр хоног талбайд дээр болсон цуглаан олны анхаарад байсан. Тэгвэл төр засгийн болон х.уул са.хиулах бай.гууллагынхны анхаарлын төвд байсан бололтой. Тэд Сүхбаатарын талбайд тайван жагсаал хийж байхдаа хайрцагтай гутал талбай руу

авчирсан нь ж.агсаал цуглааны зохион байгуулах тухай х.ууль зөрчсөн гэсэн үндэслэлээр тэднийг саатуулах шалтгаан боллоо. No Double Standard хөдөлгөөний зохицуулагч н.Монголхүү, Э.Одбаяр нарын залуучуудыг ца.гдаагийн байгууллагаас

48 цагийн хугацаатай саа.туулсан. Харин өчигдөр иргэн Э.Одбаярыг өмгөөлөгчгүй ш.үүж, 30 хоног ца.гдан хо.рих ший.двэрийг гаргасан байгаа юм. Харин Б.Монголхүүг 30 хоног с.аатуулах пр.окуро.рын хү.сэлтийг ш.үүх хэ.лэлц.ээд, түүнийг нэн даруй су.ллах ш.ийдвэр гаргасан байдаг.

Тэгвэл пр.окуро.рын байгууллагаас “Б.Монголхүүг су.лласан ш.үүхийн ш.ийдвэрийг эсэ.ргүүцэж, эсэ.ргүүцэл гаргажээ. Иймд тус эсэ.ргүүцлийг өнөөдөр 13:30 цагт хэ.лэлцэж, Б.Монголхүүг 30 хоног хо.рихоор болсон байна. Цуглаан зохион байгуулсан иргэд

Монголхүүг өчигдөр 461 – р ангиас хүчээр авч гарсан талаарх мэдээллийг албаны хүмүүс хэлж байсан юм. Гэтэл тэрээр х.уулиа дээдлээд 30 хоногийг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа хэлжээ. Мөн түүний дэмжигчид цуглаанаа орхиж талбайг чөлөөлөөд байгаа юм.

Related Articles

Back to top button