Мэдээ

Төрсөн эцэг нь 7-14 насны гурван х.үүх.дээ б.ууд.аж хө.нөөг.өөд, а.м.иа хо.рло.жээ

Баянхонгор аймагт төрсөн эцэг нь гурван хүүхдээ б.ууд.аж улмаар өөрийгөө хо.роосон но.цтой хэ.рэг гарсан байна. Тодруулбал: Өнгөрөгч шөнө 02:40 цагийн орчимд Баянхонгор аймгийн Баянцагаан сумын нутаг дэвсгэрт оршин суух 41 настай эрэгтэй Б нь

са.лсан эхнэртэйгээ ма.ргалд.аж, улмаар ZKK-600 маркийн г.а.лт зэ.всгэ.эр хашаан дотроо иргэн Д-н гар руу б.ууд.ан, гэртээ орж төрсөн х.үүхд.үүд болох 7 настай эмэгтэй Н, 9-н настай эрэгтэй Д, 14 настай эрэгтэй Д нарын гурван хүүхдээ б.уудаж а.м.ь на.сыг нь хо.хир.оон,

улмаар өөрийнхөө то.лгой тус газар б.ууд.аж а.м.ь на.саа хо.хироо.сон хэ.рэг гарчээ. Хэ.ргийг Баянхонгор аймгийн Ца.гдааг.ийн газар ша.лг.аж байгаа бөгөөд урьдчилсан байдлаар 41 настай Б нь нь а.р.х.и, со.гтууруул.ах ундааны зүйл хэ.рэглэ.сэн, гэ.мт хэ.рэгт ашигласан га.лт зэ.всэг нь бү.ртгэлг.үй б.уу байсан нь то.гтоогд.жээ. 

Related Articles

Back to top button